Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie

Tijdens een inspectiebezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan een bedrijf zal de inspecteur veelal eerst in een inleidend gesprek met de (vertegenwoordiger van) werkgever vragen welke bedrijfsprocessen plaatsvinden in het bedrijf. De inspecteur vraagt hierbij naar welke gevaarlijke stoffen worden gebruikt, welke stoffen vrij kunnen komen bij processen en welke handelingen er met de gevaarlijke stoffen worden verricht.

De volgende vragen kunnen worden meegenomen in de beoordeling:

  • Zijn er algemene en preventieve maatregelen getroffen om de blootstelling zoveel mogelijk te beperken?
  • Zijn de genomen maatregelen beoordeeld op effectiviteit?

Daarbij worden vier stappen beoordeeld:

  1. Inventarisatie en registratie
  2. Beoordelen risico’s aan de hand van de maatregelen
  3. Maatregelen (Zijn er voldoende maatregelen conform de STOP-strategie genomen?)
  4. Borging

Zie voor meer toelichting ook de basisinspectiemodule >>

Boetes en stillegging

De Nederlandse Arbeidsinspectie is bevoegd om boetes uit te delen en bij ernstige overtredingen zelfs stillegging van de werkzaamheden op te leggen.

Kijk voor meer informatie over de handhaving en het handhavingsbeleid van de Nederlandse Arbeidsinspectie op www.arbeidsinspectie.nl.

Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft verschillende zelfinspectietools ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen checken of ze alles op orde hebben. De zelfinspectietool gevaarlijke stoffen doorloopt alle stappen voor een inventarisatie en het nemen van maatregelen. Het volgt hierin de stappen van de Arbeidsinspectie bij controle.

Naar de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen